ALV 10 juni + PubQuiz

Agenda en Verslag ALV 2021

AGENDA

Algemene Ledenvergadering

10 juni 2022 (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie: SVO gebouw Statenland

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuring van het verslag van de ALV van 21 september 2021

3. Korte terugblik op het afgelopen half jaar en uitreiking trofees

4. Vechtse banen, Baanvereniging Utrecht: stand van zaken

5. Financiën

a. Verslag van de penningmeester (financiële stukken worden tijdens de vergadering gepresenteerd en toegelicht).

b. Verslag van de kascommissie (Angeline van Vliet en Johan van Echteld)

c. Benoeming kascommissie: Angeline is aftredend. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit John van Echteld en Joyce van Vliet. De vergadering benoemt een reservelid voor volgend jaar.

d. Toelichting verenigingslidmaatschap (besluit ALV 2021)

e. Vacature penningmeester

6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Voorstel voor aanpassing Huishoudelijk reglement i.v.m. WBTR en veilig sport- en verenigingsklimaat7. Bestuurswisseling

a. Aftredend: niemand

b. Benoeming nieuwe bestuursleden: Peter Kool

8. Stand van zaken verhuizing skeelerbaan: toelichting door Tom Streng

9. Aandachtspunten 2022:

a. Komend seizoen:

b. Vacatures vrijwilligersfuncties

10. Rondvraag en sluiting

 

PUBQUIZ en gezellig na kletsen met drankje/hapje

_____________________________________________________________________________

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van SVO op 30 september 2021

Aanwezige bestuursleden: 

Bartho Admiraal, Arjen Dening, Lambert van Dam,  Anja van der Laan

Tevens ongeveer 20 personen aanwezig. 

Opening

Bartho opent de vergadering en heet allen welkom. Fijn dat we de ALV op locatie kunnen houden. 

Goedkeuring verslag ALV van 21 september 2020

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Korte terugblik op het afgelopen jaar 

De coordinatoren blikken terug op het afgelopen jaar.

Schaatsen

Het jeugdschaatsen kon doorgaan.  Door een andere tijdsindeling waren er minder verenigingen op de baan, waardoor er meer ruimte was. 

Voor de toer- en wedstrijdgroepen moesten de sporters zich online inschrijven. Bij de toergroep lukte dit niet bij iedereen. Bovendien waren sommige uren heel snel volgeboekt. 

Skaten

Er was veel animo voor het skaten. Bij de jeugd waren er twee volle groepen. Bij het toerskaten is naast de vaste groep ook een beginnersgroep opgestart.

De wedstrijdgroep is gegroeid. Het is een enthousiaste groep. Er is aan diverse wedstrijden meegedaan. Bij het NK scoorde SVO goed, met nationale goud voor Sem van Beek en Asif Muhammad. Asif won tevens zilver bij de marathon en Johan Boef behaalde brons bij de masters. 

Er wordt over nagedacht hoe sporters de stap kunnen maken naar de regio. Nu worden sporters voorgedragen door de vereniging. 

In de winterperiode doet een groep sporters mee aan het winterskaten, zowel op de baan (indien mogelijk) als indoor skaten. 

Droogtraining

De droogtrainingen konden doorgaan en werden goed bezocht. Er zijn twee groepen gevormd (op maandag en donderdag), waardoor er voldoende ruimte was om veilig met elkaar te sporten. Ook komend seizoen wordt de droogtraining op maandag en donderdag gegeven. 

Fietstraining

Ook deze groep is in tweeën gedeeld. 

Kantine

Er wordt gestart met een instuif op dinsdagavond. Dan is er de mogelijkheid om even gezellig wat te drinken. Wellicht ook de mogelijkheid bieden om na de trainingen iets te drinken met elkaar. 

Activiteiten

Bas de Jong is verantwoordelijk voor de activiteitencommissie en neemt namens SVO deel aan het overleg met Oudewater Vitaal. Daar waar mogelijk doet SVO mee met activiteiten in Oudewater. 

Vechtse banen

Afgelopen seizoen moest er gereserveerd worden voor het schaatsen.  Er is alles aan gedaan om het schaatsen toch door te kunnen laten gaan tijdens de corona periode.

Financiën

Arjen Dening, penningmeester, geeft een toelichting op de financiële stukken. Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van 630 euro.

De kascommissie, bestaande uit  Wim Zwanenburg en Angeline van Vliet, spreekt waardering uit over de financiën en het overzicht.

De vergadering stemt vervolgens in met de begroting voor het komende jaar. 

De kascommissie wordt bedankt. Wim is aftredend. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Angeline van Vliet en John van Echteld. Als reserve wordt Joyce van Vliet benoemd.  

Naar aanleiding van dit agendapunt wordt door de leden aandacht gevraagd voor een vergoeding van jonge trainers. Het is moeilijk om jeugd te vinden en vast te houden voor het geven van trainingen.Gevraagd wordt of het bestuur hier toch eens over na wil denken. Dit wordt meegenomen als actiepunt voor het bestuur. 

SVO Lidmaatschap

Bij SVO bestaat nu een gezinslidmaatschap. Als kinderen van een gezin zich inschrijven, dan wordt er een gezinslidmaatschap aangemaakt op een van de ouders.  Als een volwassene zich inschrijft, dan staat het gezinslidmaatschap op zijn/haar naam. Eventuele kinderen of andere gezinsleden kunnen onder dit lidmaatschap vallen. Naast het gezinslidmaatschap betaalt elke sporter voor het betreffende sportonderdeel (sportabonnement).

SVO is overgegaan naar een nieuwe ledenadministratie.  Na de overstap is er geen gezinslidmaatschap meer geïnd, omdat dit niet goed uitvoerbaar is in het nieuwe systeem. Bovendien zijn er onduidelijkheden bij het opzeggen van het gezinslidmaatschap.  

Het bestuur stelt voor om voor alle leden een verenigingslidmaatschap in te stellen. Dit wordt ook gedaan bij veel andere verenigingen.

Naast het verenigingslidmaatschap kun je desgewenst een of meerdere sportabonnementen hebben. Sport je een jaartje niet, of helemaal niet, dan ben/blijf je via het verenigingslidmaatschap lid van SVO. De eventuele extra kosten voor het verenigingslidmaatschap worden gecompenseerd via de kosten voor de sportabonnementen. 

De vergadering stemt in met dit voorstel. Het verenigingslidmaatschap wordt vastgesteld op 15 euro per jaar en zal vanaf seizoen 2022 worden geïnd.  Iedereen die in de ledenadministratie staat vermeld, wordt hierover geïnformeerd, alvorens het bedrag geïncasseerd wordt. 

Statenland

Het bestuur geeft een toelichting op de stand van zaken van de mogelijke verplaatsing van de skeelerbaan naar Noort Syde. De overleggen over het bestemmingsplan Tappersheul III zijn gaande. 

De ambitie van SVO is om bij verhuizing een piste met oplopende bochten te realiseren, met daarom heen een betonnen combibaan. Deze kan dan gebruikt worden voor de jeugd- en toerskaters, droogtrainen en in de winter als ijsbaan. Een concept-tekening van het bestemmingsplan wordt in de vergadering getoond. De ambitie van SVO past net aan in de tekening. De plek van de kantine is nog wel een aandachtspunt. De overleggen met de gemeente zijn nu met name gericht op het bestemmingsplan. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over de financiën die gepaard gaan met een verhuizing.  De gemeente is op dit moment vooral gefocust op het vaststellen van het bestemmingsplan en de besluitvorming rond het zwembad. 

Bestuurswisseling

Aftredend zijn Lambert van Dam, algemeen bestuurslid en activiteitencommissie, en Arjen Dening, penningmeester.  Er zijn helaas geen nieuwe kandidaten voor het bestuur.  SVO is een goede, leuke en actieve vereniging. Op vele plekken zijn vrijwilligers actief. Er zijn echter ook dringend vrijwilligers nodig voor onder andere het bestuur. Het bestuur doet de oproep aan iedereen om hier over na te denken en zich aan te melden. 

Zowel Lambert als Arjen worden bedankt voor hun inzet. Arjen heeft aangegeven nog even door te gaan totdat hij de taken over kan dragen aan een nieuwe penningmeester. 

Herkiesbaar is Anja van der Laan, secretaris.  Wel is het bestuur alvast op zoek naar een opvolger die de taken van secretaris over kan gaan nemen.

Benoeming voorzitter: Ben de Vor is bereid gevonden lid te worden van het bestuur en de functie van voorzitter te vervullen.

De ALV stemt in met zowel de herverkiezing als met de benoeming van Ben de Vor als voorzitter.

Aandachtspunten seizoen 2022

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Elke vereniging moet voldoen aan deze wet. Belangrijk is dat een vereniging regelt dat er zuiver gehandeld wordt. Hiertoe is het goed om het vierogen principe af te spreken, zodat een bestuurslid niet in zijn eentje belangrijke, financiële beslissingen mag nemen. En er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling of eigen belang. Dit moet besproken worden in het bestuur (is reeds gedaan). Vervolgens wordt dit nu tijdens deze ALV gemeld aan de leden. De volgende stap is dat dit wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement en zonodig in de statuten. 

Het bestuur zal deze laatste twee documenten bekijken. In de volgende ALV zal aandacht zijn voor een eventuele aanpassing in het huishoudelijk reglement. 

 Clubkampioenschappen

Op 11 december vinden de clubkampioenschappen plaats op de Vechtse banen. 

Opgemerkt wordt dat dit niet in de IJsselbode stond vermeld. Suggestie om er een volgende keer meer bekendheid aan te geven. 

Sluiting

Het bestuur bedankt iedereen voor de aanwezigheid en actieve inbreng. Ben sluit de vergadering. Daarna is er tijd om met elkaar na te praten. 

 

Nieuws Overzicht